การกุศล

การกุศล

พันธกิจเพื่อสังคม: การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นชุมชนในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สิ่งอำนวย ความสะดวก และกิจกรรมสันทนาการ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้กับชุมชนทั้งในระดับ ท้องถิ่นและนานาชาติ

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ (Triple Bottom Line) และผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน โดยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ

การผสานเข้ากับสังคมระดับท้องถิ่น นำมาซึ่งความทรงจำและเป็นประสบการณ์ อันน่าประทับใจของแขก เข้าพักใน แต่ละโรงแรมและพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความมั่นคง อันน่าเป็นแบบอย่าง ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการของมูลนิธิที่ดำเนินการประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกับลากูน่า ภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งดำเนินการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และทัพเรือภาค 3 และโครงการ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯเป็นเงินที่ได้รับ บริจาคจากทั้ง นักท่องเที่ยว พนักงาน ชาวชุมชนในพื้นที่ และเงินสมทบจากบริษัท

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ

กองทุนเพื่อเด็ก Children First Fund (กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ) จัดตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งลากูน่าภูเก็ต และเพื่อสานต่อโครงการด้านการศึกษาที่ลากูน่าภูเก็ตได้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่

ด้วยปณิธาน “เติมฝันให้เต็มอิ่ม” เพื่อให้การสนับสนุนด้านอาหารและโภชนาการแก่เด็กที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต รายได้จากการระดมทุนผ่านกิจกรรมหลักที่จัดขึ้น รวมกับเงินบริจาคโดยลากูน่าภูเก็ต ได้สมทบเข้าสู่กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ โดยตลอดทั้งปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนฯได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมโภชนาการที่ดี ผ่านการสนับสนุนอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 7 แห่ง ดูแลเด็กกำพร้าและเด็กขาดแคลนโอกาสทางสังคมรวมกว่า 400 คน และจะต่อยอดความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ต่อไปในปี 2561

ติดต่อ แผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต

โทร 076-362-315 อีเมล์ csr@lagunaphuket.com