รับของที่ระลึก

รับหมายเลขแข่งขัน และของที่ระลึก

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ – ลากูน่า ภูเก็ต

วัน : เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

  1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2565)
   • LPT (ประเภทเดี่ยว)
   • LPT (ประเภททีม)
   • สปรินท์ ไตรกีฬา
   • ทวิกีฬา

2. ปริ้น และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม (แบบฟอร์มจะโพสที่นี่เดือนพฤศจิกายน 2565)

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

   1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
   2. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว

*นักกีฬาจะต้องรับของที่ระลึกก่อนจะเช็คอินจักรยานที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ ลากูน่า โกรฟ จุดเปลี่ยนการแข่งขันปิดสำหรับฝากจักรยานและอุปกรณ์เวลา 17.30 น.