รับของที่ระลึก

รับหมายเลขแข่งขัน และของที่ระลึก

ไตรกีฬา และ ทวิกีฬา

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

วัน : เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

  1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2563)
   • LPT (ประเภทเดี่ยว)
   • LPT (ประเภททีม)
   • สปรินท์ ไตรกีฬา
   • ทวิกีฬา
  2. ปริ้น และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

   1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
   2. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว